Liên kết website
Thời khóa biểu khối 1
Chia sẻ :
UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG          
TRƯỜNG TH TRƯNG TRẮC          
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1
Năm học 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 6 tháng 9 năm 2016)
                 
Thứ Buổi Tiết Lớp
1A 1B 1C 1D 1E 1G
HAI Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức Học vần
3 T.Pháp Học vần  Học vần  Học vần  Học vần  Học vần
4 T.Pháp Học vần  Học vần  Học vần  Học vần  T.Anh
Chiều 1 Học vần Thể dục HĐTT TCMT HĐTT Đạo đức
2 Học vần HĐTT Thể dục HĐTT TCMT HDH
3 Thể dục HDH HDH HDH HDH TCMT
             
BA Sáng 1 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần
2 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần
3 T.Pháp Toán T.Anh Toán Toán Toán
4 T.Pháp T.Anh Toán TNXH TNXH TNXH
Chiều 1 Toán TCMT HĐTT TC ÂN HDH HDH
2 HDH TNXH TCMT HĐTT (TV) TC ÂN HDH
3 Mĩ thuật HDH HDH HDH HĐTT (TV) TC ÂN
             
Sáng 1 T.Pháp Học vần T.Anh Học vần Toán Học vần
2 T.Pháp Học vần Âm nhạc Học vần T.Anh Học vần
3 Học vần Toán Học vần T.Anh Âm nhạc Toán
4 Học vần Thủ công Học vần Âm nhạc Thủ công Thủ công
Chiều 1 Toán TCTD Toán Toán Học vần HĐTT (TV)
2 TNXH HĐTT (TV) Thủ công HDH Học vần TCTD
3 HĐTT (TV) HDH HDH TCTD HDH HDH
             
NĂM Sáng 1 Học vần Học vần Học vần Học vần T.Anh Mĩ thuật
2 Học vần Học vần Học vần Học vần Mĩ thuật T.Anh
3 T.Pháp Toán Mĩ thuật Toán Học vần Học vần
4 T.Pháp Mĩ thuật Toán Thủ công Học vần Học vần
Chiều 1 Toán T.Anh TNXH Thể dục Toán Toán
2 Thủ công HDH HDH T.Anh Thể dục HDH
3 HDH HDH HDH HDH HDH Thể dục
             
SÁU Sáng 1 Toán Học vần Học vần Mĩ thuật Học vần Học vần
2 Âm nhạc Học vần Học vần Toán Học vần Học vần
3 Học vần Âm nhạc Toán Học vần Toán Toán
4 Học vần Toán HDH Học vần HDH Âm nhạc
Chiều 1 T.Pháp TC ÂN TCTD HDH HDH HDH
2 T.Pháp HDH TC ÂN HDH TCTD HĐTT
3 SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT
             
 
  *Ghi chú: Tiết Thư viện thực hiện vào tuần chẵn theo PPCT .

 

---------------------------------------------