Liên kết website
Thời khóa biểu khối 2
Chia sẻ :
UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG          
TRƯỜNG TH TRƯNG TRẮC          
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2
Năm học 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 6 tháng 9 năm 2016)
                 
Thứ Buổi Tiết Lớp
2A 2B 2C 2D 2E 2G
HAI Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Toán Tập đọc Toán Toán Thể dục Toán
3 Tập đọc Tập đọc Tập đọc T.Anh Tập đọc Thể dục
4 Tập đọc Thể dục Tập đọc Đạo đức Tập đọc Đạo đức
Chiều 1 T.Pháp Âm nhạc HĐTT (TV) Tập đọc Toán Tập đọc
2 T.Pháp Toán Âm nhạc Tập đọc HĐTT (TV) Tập đọc
3 Âm nhạc HDH HDH HDH HDH HDH
             
BA Sáng 1 Mĩ thuật T.Anh Chính tả Âm nhạc Chính tả Chính tả
2 Chính tả Chính tả T.Anh Chính tả Toán Mĩ thuật
3 T.Pháp Toán Toán Toán Tập viết Toán
4 T.Pháp Tập viết Tập viết Tập viết Đạo đức Tập viết
Chiều 1 Toán  Đạo đức Thể dục T.Anh HDH HĐTT (TV)
2 Đạo đức HĐTT Đạo đức Thể dục T.Anh HDH
3 Tập viết HDH HDH HDH TCTD T.Anh
             
Sáng 1 T.Pháp Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc
2 T.Pháp Toán Toán Thể dục Toán Toán
3 Tập đọc LTVC LTVC Toán Thể dục LTVC
4 Toán TNXH TNXH LTVC LTVC Thể dục
Chiều 1 Thể dục T.Anh HDH TC ÂN TNXH TNXH
2 LTVC TCTD T.Anh TNXH TC ÂN HDH
3 HDH HDH TCTD HDH HDH TC ÂN
             
NĂM Sáng 1 T.Pháp Toán Toán Toán Toán Âm nhạc
2 T.Pháp Chính tả Chính tả Chính tả Âm nhạc Toán
3 Toán Kể chuyện Kể chuyện Kể chuyện T.Anh Chính tả
4 Chính tả Thủ công Thủ công Thủ công Chính tả T.Anh
Chiều 1 HĐTT (TV) TC ÂN HĐTT HĐTT Kể chuyện Kể chuyện
2 Kể chuyện HĐTT (TV) TC ÂN HDH HĐTT HĐTT
3 TNXH HDH HDH HĐTT (TV) HDH HDH
             
SÁU Sáng 1 T.Pháp Mĩ thuật Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn
2 T.Pháp Thể dục Mĩ thuật Toán Toán Toán
3 Toán Tập làm văn Thể dục Mĩ thuật Thủ công Thủ công
4 Thể dục Toán Toán HDH Mĩ thuật HDH
Chiều 1 Tập làm văn HDH HDH TCTD HDH HDH
2 Thủ công HDH HDH HDH HDH TCTD
3 SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT
             
 
  *Ghi chú: Tiết Thư viện thực hiện vào tuần chẵn theo PPCT .

 

---------------------------------------------