Liên kết website
Thời khóa biểu khối 3
Chia sẻ :
UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG            
TRƯỜNG TH TRƯNG TRẮC            
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3
Năm học 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 6 tháng 9 năm 2016)
                   
Thứ Buổi Tiết Lớp
3A 3B 3C 3D 3E 3G (VNEN) 3H (VNEN)
HAI Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Đạo đức Toán Toán Toán Toán Thể dục Toán
3 Toán Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tiếng Việt Thể dục
4 Thể dục TĐ - KC TĐ - KC TĐ - KC TĐ - KC Tiếng Việt Đạo đức
Chiều 1 Tập đọc Pháp- Anh Thể dục Đạo đức Tin học Toán Tiếng Việt
2 TĐ-KC T.Pháp-HDH Tin học HDH Thể dục T.Anh  Tiếng Việt
3 T.Pháp Tin học Đạo đức Thể dục Đạo đức Đạo đức T.Anh 
4 T.Pháp Đạo đức HDH HĐTT (TV) HDH HDH HDH
               
BA Sáng 1 Chính tả Pháp - AnhBT Chính tả Chính tả Chính tả Toán Mĩ thuật
2 Toán T.Pháp-HDH T.Anh BT Toán Toán Mĩ thuật Âm nhạc
3 Tập viết Mĩ thuật Mĩ thuật T.Anh BT Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt
4 Mĩ thuật Chính tả Toán Mĩ thuật T.Anh BT Thủ công Toán
Chiều 1 T.Pháp Toán Tập viết Tập viết Tập viết TNXH T.Anh BT
2 T.Pháp Tập viết Thủ công TNXH TNXH T.Anh BT TNXH
3 HDH HDH HDH HDH HDH HDH HDH
               
Sáng 1 Thể dục Toán Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tiếng Việt Toán
2 Tập đọc Thể dục LTVC LTVC LTVC Tiếng Việt T.Anh BT
3 LTVC T.Pháp-HDH Toán Toán Toán T.Anh BT Thể dục
4 Toán Pháp- Anh TNXH Thủ công Thủ công Thể dục Thủ công
Chiều 1 T.Pháp HĐTT (TV) T.Anh TCMT HDH Toán Tiếng Việt
2 T.Pháp Tập đọc HĐTT (TV) T.Anh TCMT HDH Tiếng Việt
3 HĐTT (TV) LTVC HDH HDH T.Anh TCMT HDH
               
NĂM Sáng 1 T.Pháp Toán T.Anh BT Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt
2 T.Pháp Chính tả Toán T.Anh BT Chính tả Tiếng Việt Tiếng Việt
3 Âm nhạc TNXH Chính tả Chính tả Toán T.Anh Toán
4 Toán Âm nhạc TNXH TNXH T.Anh BT TNXH TNXH
Chiều 1 Chính tả T.Pháp-HDH TCMT HĐTT TNXH Toán HĐTT (TV)
2 TNXH T.Pháp-HDH HĐTT HDH HDH HĐTT (TV) TCMT
3 Thủ công Thủ công HDH Âm nhạc HĐTT (TV) HDH HDH
               
SÁU Sáng 1 T.Pháp Toán Thể dục Toán Toán Tin học Toán
2 T.Pháp Thể dục T.Anh Tin học Tập làm văn Toán Tiếng Việt
3 Tin học T.Pháp-HDH Toán Thể dục T.Anh Tiếng Việt T.Anh
4 Toán Pháp - AnhBT Tập làm văn T.Anh Thể dục Âm nhạc Tin học
Chiều 1 Tập làm văn Tập làm văn HDH Tập làm văn HĐTT HĐTT HĐTT
2 TNXH TNXH SHTT HDH HDH HDH HDH
3 SHTT SHTT Âm nhạc SHTT SHTT SHTT SHTT
               
   
  *Ghi chú: Tiết Thư viện thực hiện vào tuần lẻ theo PPCT .  

 

---------------------------------------------