Liên kết website
Thời khóa biểu khối 4
Chia sẻ :
UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG            
TRƯỜNG TH TRƯNG TRẮC            
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4
Năm học 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 6 tháng 9 năm 2016)
                   
Thứ Buổi Tiết Lớp
4A 4B 4C 4D 4E (VNEN) 4G (VNEN) 4H
HAI Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Toán Đạo đức Tập đọc
3 T.Pháp Toán Toán Toán Tiếng Việt Mĩ thuật Toán
4 T.Pháp Chính tả Chính tả Chính tả Tiếng Việt Toán Mĩ thuật
Chiều 1 Thể dục T.Anh BT Đạo đức Đạo đức Đạo đức Tiếng Việt T.Pháp-HDH
2 Toán Đạo đức T.Anh BT HDH Thể dục Tiếng Việt T.Pháp-HDH
3 Chính tả HĐTT HĐTT Thể dục HĐTT HDH Đạo đức
    HDH HDH Âm nhạc HDH Thể dục  
BA Sáng 1 T.Pháp T.Anh Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán
2 T.Pháp Toán T.Anh LTVC Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc
3 Toán LTVC LTVC T.Anh Âm nhạc Toán LTVC
4 LTVC Kể chuyện Kể chuyện Kể chuyện T.Anh Âm nhạc Chính tả
Chiều 1 Kể chuyện Thể dục HĐTT (TV) Khoa học Toán Tin học Kể chuyện
2 Đạo đức HĐTT (TV) HDH HĐTT Khoa học Khoa học Thể dục
3 HĐTT (TV) HDH Thể dục HDH HDH HDH Pháp-Anh
4             T.Pháp-HDH
Sáng 1 Mĩ thuật T.Anh Tập đọc Tập đọc Tiếng Việt Thể dục Tập đọc
2 Tập đọc Mĩ thuật T.Anh Tập làm văn Tiếng Việt Toán Tập làm văn
3 Tập làm văn Tập đọc Mĩ thuật Toán Toán Tiếng Việt Pháp-Anh 
4 Toán Tập làm văn Tập làm văn Mĩ thuật Lịch sử Tiếng Việt Pháp-Anh BT 
Chiều 1 Khoa học Toán Toán T.Anh Kĩ thuật HDH Tin học
2 Tin học Khoa học Khoa học HDH HDH T.Anh Toán
3 T.Pháp HDH HDH Tin học T.Anh T.Anh BT Lịch sử
4 T.Pháp            
NĂM Sáng 1 Toán Toán Toán Toán T.Anh BT Toán Toán
2 LTVC LTVC Thể dục T.Anh BT Toán Tiếng Việt LTVC
3 Lịch sử Lịch sử LTVC LTVC Tiếng Việt Khoa học Thể dục
4 Kĩ thuật Thể dục Lịch sử Lịch sử Khoa học T.Anh BT Khoa học
Chiều 1 T.Pháp Tin học Kĩ thuật Thể dục HDH Lịch sử Địa lý
2 T.Pháp Kĩ thuật Tin học Kĩ thuật Thể dục HĐTT Kĩ thuật
3 Thể dục HDH HDH HDH Tin học HDH T.Pháp-HDH
4             T.Pháp-HDH
SÁU Sáng 1 Âm nhạc T.Anh BT Toán Toán Toán T.Anh T.Pháp-HDH
2 Toán Âm nhạc T.Anh BT Tập làm văn Mĩ thuật Toán Pháp-Anh BT 
3 Tập làm văn Toán Âm nhạc Khoa học T.Anh BT Tiếng Việt Toán
4 Khoa học Tập làm văn Tập làm văn T.Anh BT Tiếng Việt Địa lý Tập làm văn
Chiều 1 Địa lý Khoa học Khoa học Địa lý HĐTT (TV) Kĩ thuật Khoa học
2 SHTT Địa lý Địa lý HDH Địa lý HĐTT (TV) SHTT
3 T.Pháp HDH HDH SHTT HDH HDH HĐTT (TV)
4 T.Pháp SHTT SHTT HĐTT (TV) SHTT SHTT  
   
  *Ghi chú: Tiết Thư viện các lớp: 4A, 4B, 4C- tuần lẻ; 4D, 4E, 4G, 4H- tuần chẵn  theo PPCT .

 

---------------------------------------------