Liên kết website
Thời khóa biểu khối 5
Chia sẻ :
UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG            
TRƯỜNG TH TRƯNG TRẮC            
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5
Năm học 2016 - 2017
(Thực hiện từ ngày 6 tháng 9 năm 2016)
                   
Thứ Buổi Tiết Lớp
5A (VNEN) 5B (VNEN) 5C 5D 5E 5G 5H
HAI Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Âm nhạc Toán Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Chính tả Chính tả Chính tả Âm nhạc Chính tả
4 Tiếng Việt Tin học Toán Toán Toán Chính tả Âm nhạc
Chiều 1 Toán Mĩ thuật HĐTT (TV) T.Anh BT HDH Toán Toán
2 Đạo đức HĐTT (TV) Đạo đức Mĩ thuật T.Anh BT Đạo đức Đạo đức
3 T.Pháp Tiếng Việt HDH HĐTT (TV) Mĩ thuật HDH Pháp-Anh BT
4 T.Pháp HDH Mĩ thuật HDH HĐTT (TV) T.Anh BT T.Pháp- HDH
               
BA Sáng 1 T.Pháp Tiếng Việt Toán Toán Toán T.Anh  Toán
2 T.Pháp Tiếng Việt LTVC LTVC T.Anh Toán LTVC
3 Tiếng Việt Toán T.Anh Kể chuyện LTVC LTVC Kể chuyện
4 Tiếng Việt Đạo đức Âm nhạc T.Anh Kể chuyện Kể chuyện Khoa học
Chiều 1 Thể dục T.Anh Kể chuyện Khoa học Khoa học Khoa học T.Pháp-HDH 
2 Toán Thể dục HDH Đạo đức Đạo đức Tin học Pháp-Anh BT
3 Khoa học HDH Thể dục HDH HDH HDH Tin học
               
Sáng 1 Tiếng Việt T.Anh BT T.Anh BT Thể dục Tập đọc Tập đọc Tập đọc
2 Tiếng Việt Toán Toán T.Anh Thể dục Tập làm văn Tập làm văn
3 T.Pháp Tiếng Việt Tập đọc Tập đọc T.Anh Thể dục Toán
4 T.Pháp Tiếng Việt Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn T.Anh BT Thể dục
Chiều 1 Thể dục Lịch sử Khoa học Toán Toán Toán T.Pháp- HDH
2 Toán Thể dục HDH Lịch sử Lịch sử Lịch sử T.Pháp- HDH
3 Lịch sử HDH Thể dục HDH HDH HDH Lịch sử
               
NĂM Sáng 1 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Pháp-Anh 
2 Mĩ thuật Âm nhạc LTVC LTVC LTVC LTVC Pháp-Anh 
3 T.Pháp T.Anh BT T.Anh Khoa học Âm nhạc Mĩ thuật Toán
4 T.Pháp Tiếng Việt Khoa học Âm nhạc Khoa học T.Anh Mĩ thuật
Chiều 1 Tiếng Việt Khoa học Lịch sử T.Anh BT HĐTT Khoa học LTVC
2 Khoa học Kĩ thuật HDH HĐTT T.Anh BT HĐTT Khoa học
3 Kĩ thuật HDH T.Anh BT HDH HDH HDH Kĩ thuật
               
SÁU Sáng 1 Toán T.Anh Toán  Toán  Toán  Toán  Toán 
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn Tập làm văn
3 T.Pháp Toán Địa lý Địa lý Địa lý Địa lý T.Pháp-HDH 
4 T.Pháp Khoa học Kĩ thuật Kĩ thuật Kĩ thuật Kĩ thuật T.Pháp-HDH 
Chiều 1 Địa lý Địa lý Tin học Thể dục HDH HĐTT (TV) Địa lý
2 SHTT HĐTT HĐTT Tin học Thể dục HDH HĐTT (TV)
3 HĐTT (TV) HDH HDH HDH Tin học Thể dục SHTT
4 Tin học SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT Thể dục
   
  *Ghi chú: Tiết Thư viện lớp 5E - tuần chẵn, các lớp 5 còn lại - tuần lẻ theo PPCT .

 

---------------------------------------------