Liên kết website
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chia sẻ :

UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯNG TRẮC

 

               Số:     /KH-THTT

 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

Quận Hai Bà Trưng, ngày 25  tháng 11  năm 2016

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 08/11/2016  của  Phòng Giáo dục và Đào tạo  Quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ngành Giáo dục và Đào tạo  Quận Hai Bà Trưng, trường Tiểu học Trưng Trắc xây dựng kế hoạch thực hiện , cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 27 để toàn thể CB-GV-NV, nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành tự giác, thường xuyên của chi ủy, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và nhân viên nhằm đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô, gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; tập trung vào việc đổi mới phong cách, tác phong công tác, tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công  việc, nói đi đôi với làm. Tập trung chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, GV - NV học tập và làm theo.

- Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của nhà trường, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tham ô, tham nhũng trong đơn vị mình. Tích cực đổi mới công tác quản lý nhà nước, quy định rõ trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu, của từng cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết XVI Đảng bộ Thành phố đề ra.

- Xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, phù hợp với đặc điểm của nhà trường.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo,hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; đồng thời, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của địa phương, của nhà trường trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

1. Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 27/ CT-TTg .

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức về nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt Đảng, họp HĐSP nhà trường và các buổi SHCM của các tổ chuyên môn.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị luôn gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo.Đồng thời chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

      - Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở nhà trường. Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ quan, công khai công tác tài chính thu - chi, tạo sự đồng thuận và ý chí khắc phục khó khăn, hành động quyết liệt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quan tâm xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học . Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của nhà trường đã tổ chức quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của các cấp về thực hiện quy chế dân chủ trong tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

      - Tập trung vào cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý  tài chính, ngân sách, an ninh trật tự, công tác tiếp CMHS, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức và kỷ luật đối với cán bộ công chức-viên chức, thái độ phục vụ nhân dân và những vấn đề hiện đang gây bức xúc để chỉ đạo, tạo sự chuyển biến thật sự rõ nét về đạo đức, phong cách, hiệu quả công việc.

 

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

        - Tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ, đăng tin, viết bài về các điển hình học tập, làm theo Bác trên trang web của nhà trường: tieuhoctrungtrac.edu.vn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng và hiệu quả các chương trình, bài viết, phản ánh kịp thời những gương người tốt, việc tốt trong  việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Nhà trường dán công khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị  và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 08/11/2016  của  Phòng Giáo dục và Đào tạo  Quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh của ngành Giáo dục và Đào tạo trên bảng tin của nhà trường. Phổ biến nội dung trên đến 100% CB-GV- NV trong nhà trường.

         - Lồng ghép tuyên truyền những tấm gương học tập, làm theo Bác trong các buổi tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nói chuyện thời sự trong các buổi sinh hoạt Đảng, họp HĐSP nhà trường và các buổi SHCM của các tổ chuyên môn.

       - Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã treo khẩu hiệu tuyên truyền tại nơi trang trong nhất trong nhà trường với khẩu hiệu: Trường Tiểu học Trưng Trắc quyết tâ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

4. Công tác phối kết hợp

     Phối hợp Mặt trận Tổ quốc  phường Đồng Nhân, các đoàn thể nhân dân, tổ chức kinh tế - xã hội tiếp tục vận động hội viên, đoàn thể các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục thế hệ trẻ,thanh niên,thiếu niên và nhi đồng.

3. Công tác kiểm tra – giám sát và thi đua – khen thưởng

   Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 27. Hằng năm tổ chức sơ kết, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

                                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                   Nguyễn Thị Lan Phương

 

 

 

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :