Liên kết website
Thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt
Chia sẻ :

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1347 /SGDĐT-GDPT

V/v thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 đã được UBND

thành phố Hà Nội phê duyệt

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

 

 

Kính gửi:

 

  • Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã;
  • Hiệu trưởng các trường chuyên biệt trực thuộc Sở.

 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 của Bộ GDĐT về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 của Bộ GDĐT về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Đ/c PGĐ Phạm Văn Đại;
  • Đ/c PGĐ Phạm Xuân Tiến;
  • Lưu: VT, GDPT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁMKĐý bởi CSở Giá

Thành phố Hà vanthu_sogddt Giờ ký: 2021- 26T09:09:36.2

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Tiến

 

Sở GDĐT đề nghị các ông, bà Trưởng phòng GDĐT, thủ trưởng các cơ sở giáo dục thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 (ban hành theo Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội) đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh.

Danh mục sách kèm theo: 

/ckfinder/userfiles/files/qdub-1814-2021-01_signed.pdf

 

---------------------------------------------

Tin tức cùng chuyên mục :

Tin tức khác :